Welkom

7 mrt
Welkom op deze pagina van de Masteropleiding Leren en Innoveren van de Hogeschool Rotterdam. Op deze pagina vind je alle benodigde informatie over het leerarrangement  LA2 Uitdagend ontwerpen en over de werkwijze die bij dit leerarrangement wordt gevolgd.
 
 
We wensen je veel leerplezier en vele leeruitdagingen.
 
 
Namens het opleidingsteam van de Master Leren en Innoveren,
Bartel Standaar- Dorhout,
Freddy Veltman-van Vugt,
Sia Vogel
 
Voor dit leerarrangement 2 Uitdagend Ontwerpen verzamelen we ideeën voor het herontwerp via : ontwerpla2herzien.wordpress.com.
Advertentie

Mijn versie voor nominatie!

20 nov

Mijn versie voor nominatie!.

Auteursnaam op Schrijfvaardigheidsproducten

3 okt

Willen jullie svp in de koptekst van het alalysedocument dat je opstuurt aan ons je naam vermelden? Die staat dan op elke pagina. Voor Monique v.d. Heuvel is het dan makkelijker om vast te houden van wie welke tekst is.

 

Houd ook in de gaten dat het wel om een analyse moet gaan niet alleen om een inleiding…

Productbespreking

4 mrt

Aanstaande maandag vindt een productbespreking plaats. Er zijn helaas nog geen aanmeldingen.

Het is o.i. een gemiste kans om er niet aan mee te doen.  Alhoewel de datum voor aanmelding (gisteren) al wel is verstreken  zou ik jullie toch expliciet willen uitnodigen / uitdagen om een (half) product  voor  bespreking voor te dragen.

Gebruik voor je aanmelding het format  en  volg de procesgang zoals te vinden is op het blog. Kopieer dat voor je eigen voordracht.

Zodra de voordrachten zijn geplaatst op het blog kunnen jullie zelf een keuze maken welke studenten je van feedback wil voorzien. Gebruik ook daarvoor het format zoals dit te vinden is op het blog.

We zijn benieuwd!

Groet,

Freddy & Hanneke

 

 

 

 

 

Werken met de motivatiemonitor in de leerteams

17 okt

Toelichting op de Motivatie Monitor

Inleiding

Het samenwerkend leren in je leerteam is een essentieel aspect van de opleiding. In je leerteam werk je zelfstandig, en op afgesproken momenten onder begeleiding van je leerteambegeleider van de opleiding, aan het je eigen maken van de kennisbasis van de MLI. Je werkt onderzoekend aan de thema’s van de leerarrangementen, vraagstukken uit de praktijk en producten van het leerproces van de leerteamleden worden onderling besproken en becommentarieerd. De motivatie waarmee teamleden deelnemen aan het teamproces, vormt een belangrijke voorwaarde voor een effectief functionerend team.

Het leerteam is zelfsturend. Dat wil zeggen dat de leden zelf leeractiviteiten plannen, uitvoeren en evalueren. Het leerteam is ook zelf verantwoordelijk voor de relevantie en kwaliteit en relevantie van haar bijeenkomsten. De MLI wil hierbij op maat begeleiding bieden aan het proces van het werken in leerteams. Bij de Master Leren & Innoveren heeft begeleiden, zowel de individuele coaching als de leerteambegeleiding, het karakter van maatwerk afgestemd op de leervragen, leerbehoeften en leerontwikkeling van jou als student, zoals die vanuit de opleiding noodzakelijk wordt geacht.  De leerteambegeleider, die aan elk leerteam is toegewezen, heeft de taak de kwaliteit van het leerproces te monitoren zonder afbreuk te doen aan het concept van zelfsturende leerteams. Om zicht te krijgen op de motivatie waarmee de leden van het leerteam samenwerken wordt een webbased instrument ingezet: de ‘Motivatie Monitor’. Dit instrument is specifiek ontwikkeld voor studenten en leerteambegeleiders om inzicht te krijgen in het functioneren van kleine leergemeenschappen, zoals een leerteam.    

Theoretische basis

De Motivatie Monitor is opgebouwd uit een kleine set van open en gesloten vragen die na iedere bijeenkomst door alle leden van het leerteam moet worden ingevuld bij wijze van evaluatie. Deze vragen zijn gebaseerd op de zelfbepalingstheorie (Ryan & Deci, 2000), de flowtheorie (Csikszentmihalyi, 1990), de persoon-objecttheorie van interesse (Krapp, 2005), de sociaal-cognitieve theorie (Bandura, 1997), de verwachting-waarde theorie van prestatiemotivatie (Wigfield & Eccles, 2000) en de theorie van gepland handelen (Ajzen & Fishbein, 2008). Meer informatie over het achterliggende geïntegreerde model van procesmotivatie is te lezen in De Brabander, C.J., & Martens, R. L. (2013, Augustus).

 

Doelstellingen

Het instrument is in de eerste plaats bedoeld om de leden van het leerteam zelf informatie te bieden over de motivatie waarmee de leden deelnemen. Die informatie kan als beginpunt dienen van een gesprek daarover met de teamleden.

 

Daarnaast verschaffen de uitkomsten van de monitor de leerteambegeleider informatie over welke  procesbegeleiding het leerteam nodig heeft.  De informatie helpt de leerteam-begeleider bij het monitoren van het leerproces en het vormgeven aan begeleiding op maat.

 

De monitor vormt voor jou als student ook een voorbeeld hoe procesmonitoring van leergroepen  vorm kan krijgen en welke praktische rol fundamentele theorieën over motivatie hier een rol in kunnen spelen.

 

Aanpak

Om als leerteam zelf zicht te blijven houden op de motivatie van alle leerteamleden en voor het welslagen van de begeleiding van het leerteam is het van belang dat direct na iedere leerteambijeenkomst de Motivatie Monitor wordt ingevuld door alle leerteamleden.

Zoals aangegeven in het instrument moet per bijeenkomst minstens:

  • worden beschreven welke activiteiten het leerteam bij de meest recente bijeenkomst heeft uitgevoerd en hoeveel tijd dit heeft gekost;
  • antwoord worden gegeven op de gesloten vragen over motivatie. Daarnaast kan ieder lid van het leerteam zijn of haar aanvullende informatie kwijt in de open vragen.

Hoe vollediger de Motivatie Monitor wordt ingevuld na elke leerteambijeenkomst, hoe beter de informatie uit het instrument kan worden gebruikt. De informatie die je  geeft bij de gesloten vragen is zichtbaar voor jou, de andere leden van jouw leerteam en jullie leerteambegeleider. De informatie die je geeft bij de open vragen is alleen beschikbaar voor jou en de coach. Het staat je natuurlijk vrij om zelf deze informatie aan het leerteam beschikbaar te stellen.

De Motivatie Monitor voor de eerstejaars MLI studenten is te vinden via de link:

http://zope.fsw.leidenuniv.nl/ow/hr/mli/lt-1314j1

 

De Motivatie Monitor voor de tweedejaars MLI studenten is te vinden via de link:

http://zope.fsw.leidenuniv.nl/ow/hr/mli/lt-1314j2

 

Via je studentmail ontvang je je persoonlijke wachtwoord om in te loggen. Technische en inhoudelijke vragen over de Motivatie Monitor kun je stellen aan Jeroen Rozendaal (j.s.rozendaal@hr.nl).

 

Referenties

Ajzen, I., & Fishbein, M. (2008). Scaling and testing multiplicative combinations in the expectancy-value model of attitudes. Journal of Applied Social Psychology, 38, 2222-2247.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman & Co.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper & Row.

De Brabander, C.J. & Martens, R. L. (2013, Augustus). Towards a unified theory of task-specific motivation. In T. Martens (Chair), Theoretical challenges for motivational regulation: Action-related revisited. Symposium conducted at the 15th Biennial EARLI Conference for Learning and Instruction, München, Germany.

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human Needs and self-determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

Krapp, A. (2005). Basic needs and the development of interest and intrinsic motivational orientations. Learning and Instruction, 15, 381-395.

Wigfield, A., & Eccles, J.S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25, 68-81.

 

 

Inleveren leeragenda

24 sep

Beste allemaal,

Ik heb vanochtend in ons teamoverleg afgesproken dat het moment van uploaden van de leeragenda geldt als officieel inlever moment. Dat betekent dat hard-copy’s nageleverd mogen worden. Voor alle duidelijkheid: er mag geen enkel verschil voorkomen tussen de digitale en hardcopy versies.

Martin

Iets voor jou?

17 feb

http://www.eburon.nl/de_omgekeerde_leerweg

Aalsma, E. (2011). De omgekeerde leerweg. Een nieuw perspectief voor het beroepsonderwijs. Delft: Eburon.

Groet, Aafke

Om te gebruiken bij het schrijven van de beleidsnotitie?

17 feb

http://www.eburon.nl/de_omgekeerde_leerweg

Aalsma, E. (2011). De omgekeerde leerweg. Een nieuw perspectief voor het beroepsonderwijs. Delft: Eburon.

Groet, Aafke

Blog uitdagend ontwerpen wordt momenteel niet bijgewerkt

29 aug

Beste studenten,

Dit blog wordt momenteel niet bijgewerkt. Reacties worden niet geplaatst.  Maar de informatie op het blog blijft tot nader bericht beschikbaar. Als je hier vragen over hebt,  stuur dan een mailtje naar B.Standaar-Dorhout@hr.nl. Met vriendelijke groeten Bartel

 

blog gesloten

29 aug

Dit blog wordt op dit moment niet bijgewerkt.

Famous City

15 jun

De naam vsn het restaurant staat in de mindmap uitnodiging, maar ik begrijp dat dat niet zo duidelijk was.

Hierbij dus: Famous City (famouscity.nl)

Groet weer!

Claire